ASTS Organisation

ASTS Organisation from 2019 to 2021
 

 

Council Members
 
Prof Zhengyi Jiang President 
Ms Kelly Lu Vice President
Prof Chuangong Ren Vice President  
Prof Zhaoyang Dong Vice President
Ms Anna Gao Vice President
Mr Qihong Feng Vice President
Dr Zhengyu Yu Vice President
Dr Huaizhong Li Vice President, Queensland ASTS President
Prof Xungai Wang Vice President, Victoria ASTS President
Prof Wanquan Liu Vice President, Western Australia ASTS President
Prof Wei Hu Vice President, Tasmania ASTS President
Dr Jing Guan Vice President, Beijing ASTS President
Dr Weiyuan Wang Vice President, Western China ASTS President
Ms Shifang Li Vice President, Northern China ASTS President 
Ms Bo Dong Vice President, Eastern China ASTS President
Prof Yi Ji Vice President, Southern China ASTS President
Prof Dongbin Wei Secretary General
Dr Yifei Dong Treasurer
Mr Dix Jia Director, Industry and Engineering 
Mr Victor Jiang Director, Commercial Outreach
Mr Min Bai Director, Information Technology
Mr Zuwen Yuan Director, Propaganda and Public Relations 
Dr Bo Jin Director, Medicine
Ms Yang Yang Director, Law
Mr Pengwei Tang Director, AI Education
 
Board Members
 
Prof Junhong Sun (Chair)
Mr Hongbo Ni  
Dr Fan Jiang  
Prof Jesse Jin  
Prof Liangchi Zhang  
Prof Chengqi Zhang  
Prof Shilu Tong  
Prof Jun Wang  
Prof Jiangtao Xi  
Prof Yong Hong Wu  
 
Advisory Board Members
 
Prof Shixue Dou AM FTSE Honorary President
Prof Hua Kun Liu FTSE  
Prof Chao Zhang  
Prof Yihuai Gao  
Prof Xufeng Huang  
Prof Jie Lu  
Prof Huizhong Shen  
Dr David Tien  
Dr Shane Li  
Dr Huiquan Bi  
Mr Ping Zhang  
Prof Xiaofang Zhou  
Dr Hang Zhou  
Dr Lujia Wu  
Prof Huijun Li  
Prof Xianqin Qu  
Mr Desheng Lin  
Mr Yi Jin  
Prof Bing Wang  
Dr Qichu Zhang