ASTS Organisation

ASTS Organisation from 2017 to 2019
 

 

Council Members
 
Prof Yonghong Wu President 
A/Prof Wanquan Liu Secretary General, Western Australia  ASTS President
Prof Zhengyi Jiang Vice President  
Ms Kelly Lu Vice President
A/Prof Xianqin Qu Vice President
Prof Chuangong Ren Vice President
Prof Zhaoyang Dong Vice President
Mr Desheng Lin Vice President
Prof Huijun Li Vice President
Mr Yi Jin Vice President
Prof Xungai Wang Vice President, Victoria ASTS President
Dr Huaizhong Li Vice President, Queensland ASTS President
Dr Jing Guan Vice President, Beijing ASTS President
Dr Weiyuan Wang Vice President, Western China ASTS President
Ms Bo Dong Vice President, Eastern China ASTS President
Dr Leena Shifang Li Vice President, Northern China ASTS President
Dr Yi Ji Director, Innovation, Southern China ASTS President
Ms Anna Gao Treasurer
Mr Dix Jia Director, Industry and Engineering 
Dr Yifei Dong Director, E-commerce
Mr Victor Jiang Director, Commercial Outreach
Mr Min Bai Director, Information Technology
Prof Bing Wang Director, Biomedicine 
Mr Zuwen Yuan Director, Propaganda and Public Relations
   
 
Board Members
 
Prof Junhong Sun (Chair)
Mr Hongbo Ni  
Dr Fan Jiang  
Prof Jesse Jin  
Prof Liangchi Zhang  
Prof Chengqi Zhang  
Prof Shilu Tong  
Prof Jun Wang  
Prof Jiangtao Xi  
 
Advisory Board Members
 
Prof Shixue Dou Honorary President
Prof Chao Zhang  
Prof Yihuai Gao  
Prof Xufeng Huang  
Prof Jie Lu  
Prof Huizhong Shen  
Dr David Tien  
Dr Shane Li  
Dr Huiquan Bi  
Mr Ping Zhang  
Prof Xiaofang Zhou  
Dr Hang Zhou  
Dr Lujia Wu