ASTS Organisation

ASTS Council (2023-2025)
 
Prof Jing Guan President
Mr Dix Xia Vice President, Secretary General
Prof Chuangong Ren Vice President
Mr Zuwen Yuan Vice President
Prof Xiaolin Wang Vice President
Dr Yifei Dong Vice President, Treasurer
Dr Huaizhong Li Vice President, Queensland ASTS President
Prof Xungai Wang Vice President, Victoria ASTS President
Prof Guang Zhou Vice President, Western Australia ASTS President
Prof Wei Hu Vice President, Tasmania ASTS President
Prof Zaiping Guo Vice President, South Australia ASTS President
Dr Weiyuan Wang Vice President, Western China ASTS President
Ms Shifang Li Vice President, Northern China ASTS President
Ms Bo Dong Vice President, Eastern China ASTS President
Prof Yi Ji Vice President, Southern China ASTS President
Mr Victor Jiang Director, Commercial Outreach
Mr Min Bai Director, Information Technology
Dr Bo Jin Director, Medicine
Ms Yang Yang Director, Law
Mr Pengwei Tang Director, AI Education
Dr Tieling Zhang Director, Engineering
Dr Gavin Xu Director, Digital Technology
Dr Sam Qin Director, Surgery
Ms Jessie Dong Director, Living Better
Dr Shuangyuan Shi Director, Education
 
Board Members
 
Prof Junhong Sun (Chair)
Dr Fan Jiang  
Prof Jesse Jin  
Prof Liangchi Zhang  
Prof Chengqi Zhang  
Prof Shilu Tong  
Prof Jun Wang  
Prof Jiangtao Xi  
Prof Yong Hong Wu  
Prof Zhengyi Jiang  
Prof Xianqin Qu  
 
Advisory Board Members
 
Prof Shixue Dou AM FTSE Honorary President
Prof Hua Kun Liu AM FTSE  
Prof Chao Zhang  
Prof Yihuai Gao  
Prof Xufeng Huang  
Prof Jie Lu AO  
Prof Huizhong Shen  
Dr David Tien  
Dr Shane Li  
Dr Huiquan Bi  
Mr Ping Zhang  
Prof Xiaofang Zhou FTSE  
Dr Hang Zhou  
Dr Lujia Wu  
Prof Huijun Li  
Mr Desheng Lin  
Mr Yi Jin  
Ms Kelly Lu  
Ms Anna Gao  
Mr Qihong Feng  
Dr Zhengyu Yu  
Dr Dongbin Wei  
Prof Bing Wang  
Prof Weihua Li  
Prof Zhaoyang Dong  
Prof Wanquan Liu